Arbeidsreg

Iustus het tot stand gekom in Malmesbury in November 2007 om diens aan lede te lewer rakende Arbeidswetgewing en Swart Ekonomiese Bemagtiging.

Arbeidsdienste Beskikbaar

 1. Konsultasies met betrekking tot die spesifieke behoeftes van Dienskontrakte, Ooreenkomste en Werksbeleide
 2. Nagaan van bestaande kontrakte en aanbring van wysigings indien nodig
 3. Verteenwoordiging in die werkplek met betrekking tot arbeidsprobleme
 4. Opleiding m.b.t wetgewing en prosedure
 5. Hou van dissiplinêre verhore
 6. Onderhandelinge rakende loonverhogings
 7. Hantering van personeelvermindering
 8. Onderhandelinge met vakbonde
 9. Onderhandelinge met Dept van Arbeid
 10. Hulp met die opstel van ‘n gedragskode vir die werkplek
 11. Hantering van werkgewer en werknemer dispute
 12. Raad en bystand met stakings
 13. Bystand met arbeidsaangeleenthede by verandering van eienaar
 14. Fasilitering van vergaderings tussen werkgewers en werknemers
 15. Verteenwoordiging by die KVBA (CCMA) en Bedingingsrade
 16. 24-uur hulplyn
 17. Verskaffing van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes in die werkplek
 18. Hou lede op hoogte van wysigings in relevante Wetgewing

Jaarlikse Ledegeld
Ledegeld word bepaal deur die aantal persone in diens en sluit arbeidsdienste in vir 12 maande vanaf datum van aansluiting.

 • Die Werkgewer is aanspreeklik vir alle kostes tov enige Arbeidshof aangeleenthede. Dit is dus nie ingesluit in die jaarfooi nie.

Ad-hoc pakkette beskikbaar vir nie-lede

Addisionele Dienste
(Dienste nie ingesluit in jaarlikse fooi nie)

 • Vaardigheidsontwikkeling verslae
 • Gelykindiensnemings verslae
 • BEE Vrystellingsertifikate
 • Behulpsaam met BBSEB telkaarte
 • Beroepsgesondheid en Veiligheid

Personeel

 • Deon van de Vyver – Arbeidsreg Praktisyn
 • Hanro Van Biljon – Arbeidsreg Praktisyn
 • Theresa Joubert – Finansies
 • Monique Mulder – Admin
 • Zelda Basson – Admin
 • Francois Jones – Beroepsgesondheid en Veiligheid Konsultant